Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Relacja z przebiegu XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki”.

Nowy rok szkoleniowy dla grupy humanistów rozpoczął się spotkaniem nauczycieli języka polskiego i języków obcych w LSCDN, którzy uczestniczyli 25 września br. w XIV Forum Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych „Dobre praktyki”.

Program szkolenia dotyczył aktualnych tematów związanych ze zmianami wynikającymi z prawa oświatowego oraz nawiązywał do metodyki nauczania.

Podczas spotkania, które przebiegało w formie seminarium, na wstępie Teresa Kozioł serdecznie powitała wszystkich uczestników, a następnie przedstawiła założenia sieci współpracy oraz cele i szczegółowy program spotkania:

Przykładowy regulamin oceny pracy nauczycieli ze wskaźnikami proponowany na stronie MEN.

Kryteria i wskaźniki do oceny pracy nauczyciela dyplomowanego z podkreśleniem:

-ewaluacji własnej pracy,

-współpracy z podmiotami zewnętrznymi,

-innowacji pedagogicznych,

-upowszechniania dobrych praktyk.

Współpracę z CKE i możliwości udziału w szkoleniach OKE przedstawiła Jolanta Kuśmierczyk, która od lat aktywnie pełni funkcję egzaminatora OKE.

Następnie Teresa Kozioł wychodząc od omówienia kompetencji kluczowych przedstawiła znaczenie stosowania aktywizujących metod nauczania oraz wykorzystywania TIK na przykładzie projektu edukacyjnego i WebQuestu.

W dalszej części spotkania Jolanta Kuśmierczyk omówiła, na czym będzie polegał egzamin ósmoklasisty, Joanna Gozdecka pokazała praktyczne wykorzystanie TIK w postaci kodów QR oraz tworzenie quizu na platformie Kahoot.

Podczas spotkania Teresa Kozioł przedstawiła projekt regulaminu IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego, a nauczyciele zainteresowani konkursem na zasadzie burzy mózgów wybierali lekturę konkursową do IV Powiatowego Konkursu Czytelniczego dla klas IV-VI. Regulamin konkursu zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej LSCDN.

Został także ustalony termin następnego spotkania – 22 listopada br., będzie to lekcja otwarta prowadzona przez Elżbietę Pałczyńską-Prus w Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie i jej omówienie.

Zapraszam również nauczycieli do zgłaszania tematów swoich ewentualnych wystąpień w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Celem spotkań Forum są tematy szkoleniowe, upowszechnianie dobrych praktyk, lekcje otwarte, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, np. organizacja konkursu czytelniczego, promowanie innowacji pedagogicznych oraz  tematy przygotowane przez ekspertów albo chętnych nauczycieli, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą. Jest to szczególne istotne dla nauczycieli, zwłaszcza dyplomowanych, którzy w związku z oceną pracy chcą upowszechniać własne dobre praktyki edukacyjne, np. w Centrum Wymiany Wiedzy oraz współpracować z podmiotami zewnętrznymi, np. LSCDN.

Konsultant LSCDN Teresa Kozioł

W załacznikach materiały i relacja fotograficzna:

1/ Materiały do regulaminu oceny pracy.

2/ Innowacje w praktyce szkolnej.

3/ Przykład innowacji i sprawozdania.

4/ Kompetencje kluczowe – ORE.

5/ Kompetencje kluczowe – przykłady

6/ Egzamin ósmoklasisty 2019

Opcje strony

do góry