Centrum LSCDN

Zakończone

Projekty zakończone

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 21.03.2023
Autor: LSCDN

Lubelska Szkoła Zdalna - 2. edycja

Projekt grantowy realizowany na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02 10-00-0008/20-00 z dnia 31.08.2020 r. w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Formularz zgłoszeniowy

https://forms.gle/89bzu5i6uEaSaiDp6

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielanego nauczycielom w przedszkolach/ szkołach w zakresie edukacji zdalnej przez kadrę Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

Kontynuacja działań na rzecz przygotowania nauczycieli do pracy zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej i e-materiałów.

Planowane działania

W ramach projektu grantowego Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie realizowało następujące zadania:

 1. Szkolenia dla kadry LSCDN.
 2. Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli województwa lubelskiego;
 3. Opracowanie sześciu pakietów materiałów wspomagających edukację zdalną wraz z recenzjami.
 4. Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia grantowego.

Adresaci projektu

Nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli województwa lubelskiego na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia.

Planowane wyniki projektu

 • 193 uczestników objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,
 • 180 nauczycieli ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość,
 • 13 pracowników placówek doskonalenia nauczycieli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość,
 • 6 pakiety materiałów przygotowanych dla nauczycieli,
 • 1 placówka doskonalenia nauczycieli, która wdrożyła działania doradcze i konsultacyjne w zakresie kształcenia na odległość skierowanych do nauczycieli szkół i przedszkoli oraz została doposażona w sprzęt w ramach grantu.

Informacje

 • Czas trwania projektu: od 15 lutego 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.
 • Wartość projektu: 195 970,00  zł
 • Koordynator projektu: Joanna Soboń, e-mail: jsobon@lscdn.pl
 • Lider projektu: Mateusz Szmidt, e-mail: mszmidt@lscdn.pl

Opcje strony

do góry