Centrum LSCDN

Zakończone

Projekty zakończone

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 04.07.2022
Autor: Barbara Kratiuk

Projekt „Bialska Szkoła Ćwiczeń”

Zakończony został Projekt „Bialska Szkoła Ćwiczeń” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja

Projekt realizowany był w okresie od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Za realizację projektu odpowiadała Gmina Miejska Biała Podlaska oraz Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Województwem Lubelskim, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Celem głównym projektu było zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli powiatu bialskiego w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych.

Grupa docelowa projektu:  szkoła wiodąca tworząca Szkołę Ćwiczeń tj. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Zespole Szkół w Białej Podlaskiej 7 szkół współpracujących (w tym 5 szkół z Gminy miejskiej Biała Podlaska i 2 szkoły z Gminy wiejskiej Biała Podlaska.

Nauczyciele obszarów przyrodniczego, językowego, informatycznego i matematycznego oraz dyrektorzy szkół. Pośrednio: uczniowie wymienionych szkół oraz studenci realizujący praktyki studenckie.

Projekt obejmował: 73 nauczycieli/nauczycielek ze szkoły wiodącej i współpracujących 10 dyrektorów i wicedyrektorów ze szkoły wiodącej i współpracujących 10 studentów studiów I i II stopnia kierunków pedagogicznych.

Działania realizowane w projekcie:

 • sieci współpracy i samokształcenia
 • warsztaty metodyczne
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i nauczycielek
 • lekcje pokazowe
 • konsultacje indywidualne i zbiorowe
 • superwizje, konferencje
 • materiały dydaktyczne i multimedialne
 • praktyki dla studentów i studentek
 • wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej, językowej,
 • informatycznej i matematycznej

 Województwo Lubelskie (reprezentowane przez LSCDN) wykonało następujące zadania:

 • przygotowanie arkuszy do materiałów promocyjnych i szkoleniowych
 • opracowanie ankiety w zakresie diagnozowania potrzeb rozwojowych szkoły
 • przeprowadzenie w 7 szkołach wstępnej diagnozy na podstawie przygotowanych ankiet w celu określenia kierunków działania
 • przygotowanie zbiorczego podsumowania ankiet wraz z wykresami dla każdej ze szkół
 • przygotowanie arkusza zbiorczego wszystkich szkół biorących udział w projekcie
 • komentarze do scenariuszy lekcji i recenzje multimediów

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi wypracowanymi podczas realizacji projektu Bialska Szkoła Ćwiczeń.

Urząd Miasta Biała Podlaska

Szkoła Podstawowa  nr 9 w Białej Podlaskiej

Urząd Miasta Biała Podlaska

www.youtube.com

 

Koordynator LSCDN Barbara Kratiuk

 

Opcje strony

do góry