Centrum LSCDN

Zakończone

Projekty zakończone

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 21.03.2022
Autor: Alicja Ciszek-Roskal

Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)

Projekt „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” realizowany jest w okresie od 01.08.2019 r. do 31.03.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt realizowany jest przez Gminę Lublin w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

                                    
Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia 1 szkoły ćwiczeń.

     

Szkoła ćwiczeń będzie zespołem zaplanowanych działań szkół (szkół wiodących i szkół współpracujących) i placówek oraz instytucji służących wspieraniu procesu uczenia się nauczycieli i studentów. Szkoła ćwiczeń to szkoła, w której przyszli nauczyciele będą doświadczać praktycznej weryfikacji teorii poznawanej podczas studiów, a już pracujący – doskonalić swój warsztat pracy i dzielić się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie szkoły ćwiczeń skupiającej się na doskonaleniu zawodowym nauczycieli w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej, gdzie obecni nauczyciele będą mogli doskonalić swój warsztat pracy, a przyszli, będą mogli doskonalić się pod okiem doświadczonych opiekunów, w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Ponadto projekt przyczyni się do:

 • rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych,
 • zacieśnienia współpracy między szkołami a uczelnią wyższą i placówką doskonalenia nauczycieli, w wyniku której, w przyszłości, będą współtworzyć i mieć wpływ na lokalny system doskonalenia nauczycieli, a także na rozwój zainteresowań młodych ludzi oraz pomoc w kształtowaniu kariery zawodowej.

 Rezultaty:

 • Liczba szkół korzystających z kompleksowego modelu wspierania pracy szkoły dzięki wsparciu z EFS-7.
 • Liczba nauczycieli, która nabyła kompetencje po opuszczeniu programu - 188.
 • Studenci realizujący praktyki pedagogiczne w Modelowej Szkole Ćwiczeń - 7.
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć-2.

Grupa docelowa projektu:

 • 2 szkoły wiodące tworzące Szkołę Ćwiczeń tj. XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Lublinie i Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie.
 • 7 szkół współpracujących z woj. lubelskiego (w tym 2 szkoły z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich lub wiejskich).
 • Nauczyciele obszarów przyrodniczego, językowego, informatycznego i matematycznego oraz dyrektorzy ww. szkół.
 • Pośrednio: uczniowie ww. szkół oraz studenci UMCS realizujących praktyki studenckie.

Działania realizowane w projekcie:

 • wyposażenie pracowni przedmiotowych (pracownia biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna, językowa, informatyczna i matematyczna) w 2 szkołach wiodących o wartości ok. 730 000,00 zł;
 • rekrutacja szkół współpracujących i diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem;
 • przygotowanie kadry szkoły ćwiczeń (szkolenia i kursy kadry pedagogicznej szkół ćwiczeń z zakresu metod i form pracy dydaktycznej);
 • wdrożenie szkoły ćwiczeń (m. in. sieci współpracy i samokształcenia, lekcje pokazowe, warsztaty metodyczne, praktyki studenckie);
 • ewaluacja szkoły ćwiczeń.

Województwo Lubelskie (reprezentowane przez LSCDN) wykonało następujące zadania:

 • przeprowadzono 9 diagnoz pogłębionych szkół wiodących (2 diagnozy) i szkół współpracujących (7 diagnoz). Przeprowadzenie diagnoz szkół objętych wsparciem wynikało z konieczności dostosowania pracy szkoły ćwiczeń do potrzeb poszczególnych szkół i kadry pedagogicznej, dla efektywnego wykorzystania wszystkich możliwości z uwzględnieniem wkładu Partnerów(UMCS,LSCDN).
 • zorganizowano 7 sieci współpracy i samokształcenia  w wymiarze 126 godzin,  ponadto pracowano online na platformie doskonaleniewsieci.pl;
 • przeprowadzono  14 warsztatów metodycznych dla nauczycieli  w wymiarze 84 godzin dydaktycznych.

W trakcie jest dokonywana ewaluacja  Modelowej szkoły ćwiczeń w Lublinie (województwo lubelskie), prowadzonych działań z wnioskami do dalszej realizacji w okresie zachowania trwałości projektu. Przeprowadzenie ewaluacji ma na celu zbadanie skuteczności podjętych działań w szkole ćwiczeń, ocenę osiągnięcia celów i sformułowania rekomendacji na przyszłość. Dokumentem z ewaluacji będzie raport.

LSCDN w ramach trwałości i wpływu rezultatu projektu (przez 5 lat)  podejmie następujące działania:

 • dokona diagnoz potrzeb szkół, które będą włączane corocznie do sieci wsparcia,
 • będzie współpracował ze szkołą ćwiczeń i partnerami projektu w celu optymalnego zaprojektowania działań na rzecz doskonalenia uczestników projektu,
 • udzieli wsparcia, obejmującego sieci współpracy oraz zorganizuje warsztaty dla nauczycieli.

Materiały konferencyjne zostaną udostępnione po 29 marca 2022 r.
 

31 marca 2022 r. została zakończona Modelowa Szkoła Ćwiczeń. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami wypracowanymi podczas relizacji tego projektu. Link do materiałów upowszechniających Szkołę Ćwiczeń

Koordynator LSCDN

Alicja Ciszek-Roskal


Linki do Partnerów projektu Modelowa Szkoła Ćwiczeń:

Samorząd Województwa Lubelskiego

Urząd Miasta Lublin

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Opcje strony

do góry