Centrum LSCDN

Zakończone

Projekty zakończone

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 24.09.2021
Autor: Marcin Stelmaszczuk

Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej

Projekt realizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POWR.02.10.00-00-1014/21-00 zawartej między Ministrem Edukacji i Nauki a Województwem Lubelskim/Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia we współpracy z 4 bibliotekami pedagogicznymi oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną z terenu województwa lubelskiego stanowi gwarancję rozwoju lokalnych zasobów na rzecz edukacji włączającej oraz sprzyja wymianie doświadczeń.

Strona projektu

Zapraszamy na stronę projektu: https://llew.lscdn.pl.

Cel projektu

Zwiększenie wiedzy na temat edukacji włączającej przedstawicieli kadry systemu oświaty
z województwa lubelskiego w zakresie jej realizacji, wdrażania i nadzoru, a tym samym poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów z SPE i niepełnosprawnościami.

Planowane działania

Cykl szkoleń i doradztwa dla kadry edukacji włączającej prowadzony w oparciu o programy szkoleniowo-doradcze przygotowane w ramach projektu pozakonkursowego ORE “Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.

Adresaci projektu

Projekt zakłada objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym z zakresu edukacji włączającej następujące grupy odbiorców: 

 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej przedszkoli,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół podstawowych,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, 
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej liceów ogólnokształcących, 
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, 
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej techników,
 • nauczyciele i przedstawiciele kadry kierowniczej szkół branżowych I i II stopnia, 
 • pracownicy JST odpowiedzialni za edukację, w szczególności za edukację włączającą (przede wszystkim kadra kierownicza/decyzyjna),
 • pracownicy kuratorium oświaty.

Planowane wyniki projektu

 • 1920 przedstawicieli kadry systemu oświaty objętych wsparciem w Programie,
 • 1510 przedstawicieli kadry systemu oświaty, którzy podnieśli wiedzę na temat edukacji włączającej.

Informacje

 • Czas trwania projektu: od 23 września 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. 
 • Wartość projektu: 2 304 915,67 PLN
 • Dofinansowanie z UE: 1 942 582,93 PLN
 • Koordynator projektu: Joanna Soboń, e-mail: jsobon@lscdn.pl
 • Asystent Koordynatora: Małgorzata Kołodyńska, e-mail: mkolodynska@lscdn.pl
 • Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu: Marcin Stelmaszczuk, e-mail: mstelmaszczuk@lscdn.pl
 • Administrator ZPE: Angelika Czarniecka, e-mail: aczarniecka@lscdn.pl

 

Opcje strony

do góry