Centrum LSCDN

Zakończone

Projekty zakończone

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 16.02.2021
Autor: Marcin Stelmaszczuk

Lubelska Szkoła Zdalna

Celem projektu jest podniesienie jakości doskonalenia oraz wsparcie nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość. Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Projekt grantowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02 10-00-0008/20-00 z dnia 31.08.2020 r. w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia oraz wsparcie nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość.

Planowane działania

W ramach projektu grantowego Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli będzie realizowało następujące zadania:

 1. Szkolenia dla kadry LSCDN.
 2. Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli szkół i przedszkoli województwa lubelskiego;
 3. Opracowanie dwóch pakietów materiałów dydaktycznych zawierających m.in. scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli i uczniów.

Adresaci projektu

Kadra Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, a poprzez udzielenie wsparcia -  nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli województwa lubelskiego.

Planowane wyniki projektu

 • 168 uczestników objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19, którzy rozwinęli kompetencje w zakresie prowadzenia, organizacji i zarządzania edukacją zdalną,
 • 156 nauczycieli ze szkół i przedszkoli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość,
 • 12 pracowników placówki doskonalenia nauczycieli objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość,
 • 2 pakiety materiałów dydaktycznych przygotowanych dla nauczycieli,
 • 1 placówka doskonalenia nauczycieli, która wdrożyła działania doradcze i konsultacyjne w zakresie kształcenia na odległość oraz została doposażona w sprzęt w ramach przedsięwzięcia grantowego.

Informacje

 • Czas trwania projektu: od 2 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
 • Wartość projektu: 193 560,00  zł
 • Koordynator projektu: Joanna Soboń, e-mail: jsobon@lscdn.pl
 • Asystent Koordynatora projektu: Małgorzata Kołodyńska, e-mail: mkolodynska@lscdn.pl
 • Lider projektu: Paweł Pyc, e-mail: ppyc@lscdn.pl

Rekrutacja

Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie:
https://forms.gle/SZ2xUdtG8aBJz5TH7

Regulamin rekrutacji do pobrania poniżej (załącznik).

Opcje strony

do góry