Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/oferta/lublin/13464,Kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-zarzadzania-oswiata-w-roku-szkolnym-20222023-infor.html
2023-10-03, 12:16
Data publikacji: 06.09.2022
Autor: Alicja Ciszek-Roskal

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą w roku szkolnym 2022/2023 - informacja o naborze uczestników

Zapraszamy chętnych nauczycieli do uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym nadającym uprawnienia do udziału w konkursach wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki, zajmowania stanowiska dyrektora i innych stanowisk kierowniczych w szkole/placówce. Kurs adresowany jest do nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania w oświacie.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz.1045 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1449);
 • Ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oświatą zatwierdzonego  przez Ministra Edukacji Narodowej 10.11.2015 r.;

PROGRAM

Kurs trwa 120 godzin zajęć dydaktycznych i obejmuje następujące obszary tematyczne:

 1. Przywództwo edukacyjne w szkole.
 2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 3. Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
 6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.
 7. Zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

UCZESTNICY KURSU

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele czynni zawodowo.

Zatrudnienie w szkole na stanowisku nauczyciela należy potwierdzić następującymi dokumentami:

 1. Dyplom/świadectwo potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, szkole, placówce.
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole/placówce.
 3. W przypadku innego nazwiska na dyplomie i w aktualnych dokumentach należy okazać stosowny dokument potwierdzający zmianę.

Dokumenty należy dostarczyć do 19 września 2022 r.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • Kurs trwa w terminie: 23 września 2022 r. – 31 maja 2023 r.
 • Zajęcia będą realizowane w trybie mieszanym: online na platformie Microsoft Teams, stacjonarnie w siedzibie LSCDN przy ul. Dominikańskiej 5 w Lublinie w czasie ferii zimowych.
 • Liczebność grupy 25 osób.

WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

 • Aktywny udział w zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych).
 • Zaliczenie pięciu zadań praktycznych wymaganych programem kursu.
 • Napisanie i obrona pracy dyplomowej.

KADRA

Nauczyciele-konsultanci LSCDN oraz Dyrektorzy praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

Marek Błaszczak, Alicja Ciszek-Roskal, Dorota Cieślik, Marek Krukowski, Jacek Misiuk, Anna Radziwiłko, Krzysztof Staruch, Tomasz Szydło, Ryszard Wolanin, Piotr Zdrojko

METODY

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty, zadania praktyczne, projekt, dyskusje, analiza dokumentów, studium przypadku, mapa mentalna, metaplan, pytania coachingowe, analiza SWOT, metoda implementacji, gry dydaktyczne.

REKRUTACJA

Zgłoszenie należy przesłać w formie elektronicznej. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do rekrutacji:
https://lscdn.pl/pl/kursy/675k7947,Kurs-kwalifikacyjny-z-zakresu-zarzadzania-oswiata.html

KOSZT 1100 zł. Możliwość wpłaty w dwóch ratach.

Konto bankowe dla wpłat za szkolenie:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Bank PKO BP  10 1020 3147 0000 8802 0129 7050 

Uiszczając opłatę , należy podać nazwę i numer kursu oraz nazwisko osoby uczestniczącej.

ZALETY KURSU organizowanego przez LSCDN:

 • Program ministerialny, dający wiedzę i uprawnienia – tożsame z uprawnieniami po studiach podyplomowych w tym zakresie.
 • Cena 1100 zł za dwa semestry, konkurencyjna do kosztu studiów podyplomowych.
 • Liczba godzin dydaktycznych 210.
 • Zajęcia prowadzone w trybie online w piątki (16.00-20.00) i soboty (9.00-17.00) i stacjonarnym (w czasie ferii zimowych: 16-29 stycznia 2023 r.), zaplanowane z uwzględnieniem potrzeb uczestników.
 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra.
 • Konsultacje z prowadzącymi zajęcia.
 • Płatność rozłożona na 2 raty lub jednorazowa.
 • Możliwość korzystania z noclegów.
 • W przerwach kawowych oferujemy gorącą kawę, herbatę, zimne napoje (soki, woda mineralna) oraz poczęstunek, zaś w czasie wolnym zwiedzanie Starego Miasta w Lublinie, wizytę studyjną w Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie, spotkanie z przedstawicielami organu nadzoru pedagogicznego.

INFORMACJE

Zapytania można kierować do Działu Organizacja Kursów: wew. 202 lub 81 53 225 60, e-mail: kursy@lscdn.pl

Szczegółowych Informacji udziela kierownik kursu: Alicja Ciszek-Roskal; e-mail: aroskal@lscdn.pl, tel. 605 244 301 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -15.00.

Pliki do pobrania

Opcje strony