Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 21.10.2021
Autor: Alicja Ciszek-Roskal

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Zapraszamy do udziału w Kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania oświatą. Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą/placówką oświatową. Kurs uprawnia do udziału w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły/placówki. Są jeszcze wolne miejsca.

Program:
Kurs odbywa się według Ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzadzania oświatą zatwierdzonego  przez Ministra Edukacji Narodowej 10.11.2015 r.,  zgodnie z:

•Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz.1045 ze zm.),

•Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 poz. 1597 ze zm.),

Kurs trwa 240 godzin dydaktycznych (w tym 20 godzin praktyk w szkole/placówce i 5 godzin seminarium)i obejmuje następujące obszary tematyczne:

 • Przywództwo edukacyjne w szkole.
 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego.
 • Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.
 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

Kadra:
Marek Błaszczak
Alicja Ciszek-Roskal
Dorota Cieślik
Mirosława Jurak
Marzena Karwowska
Marek Krukowski
Jacek Misiuk
Gabriela Porzyć
Anna Radziwiłko
Krzysztof Staruch
Ryszrd Wolanin.

Metody:
wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, projekt, praca z filmem, metody heurystyczne, analiza przypadków, pytania coachingowe, metaplan, analiza SWOT, gry dydaktyczne (metoda sytuacyjna, metoda symulacyjna, metoda inscenizacyjna).

Organizacja zajęć:
Kurs rozpoczyna się 8 października 2021 r., kończy się 6 czerwca 2022 r. (obroną pracy dyplomowej).
Zajęcia odbywają się zdalnie w trybie synchronicznym i asynchronicznym z wykorzystaniem platformy Google Workspace w usłudze Meet  i Classroom w określone piątki w godz. 16.00 - 20.00 i soboty w godz. 9.00 – 17.00.

Grupa liczy do 25 osób.

Szczegółowy harmonogram zostanie podany uczestnikom na początku kursu w trakcie spotkania organizacyjnego.

 Warunkiem ukończenia kursu jest:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja - 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych),
 • zaliczenie wykonania  zadań praktycznych wymaganych programem kursu,
 • napisanie/przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej.

Dokumentacja:
Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia, co należy poświadczyć składając  następujące dokumenty:

 • Dyplomy/świadectwa potwierdzające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce (potwierdzone kserokopie za zgodność z oryginałem).
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole/placówce (z podaniem stopnia awansu zawodowego).
 • Jeśli nazwisko na dyplomie jest inne niż w aktualnych dokumentach, to prosimy o wgląd do aktu małżeństwa.

Dokumenty prosimy dostarczyć do LSCDN  na adres: 20-111 Lublin, ul. Dominikańska 5

Koszt: 1000 zł.

Wpłaty na konto LSCDN należy dokonać po otrzymaniu informacji od kierownika kursu o zakwalifikowaniu. Istnieje możliwość ubiegania się o rozłożenie wpłaty na 2 raty.

Szczegółowych informacji udziela:
kierownik kursu: Alicja Ciszek-Roskal, e-mail: aroskal@ lscdn.pl tel. 81 53 292 41  wew. 219 oraz Zespół Organizacji Szkoleń LSCDN tel. 81 53 225 60.

Opcje strony

do góry