Centrum LSCDN

https://lscdn.pl/pl/oferta/kompleksowe-wspomaganie/3593,Zasady-korzystania-z-oferty-Kompleksowe-wspomaganie-szkol-i-placowek.html
2020-05-31, 21:09
Data publikacji: 06.09.2019
Autor: Andrzej Zieliński

Zasady korzystania z oferty Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek

1. Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek ma na celu pomoc w całościowym rozwoju kadry pedagogicznej szkoły/placówki. Jej najważniejsze założenia:

  • realizacja wszystkich szkoleń w miejscu pracy nauczyciela;
  • dostosowanie programów szkoleń do potrzeb szkoły/placówki;
  • rozszerzenie oferty o tematykę proponowaną w szkole/placówce;
  • zapewnienie kadry szkoleniowej o wysokich kwalifikacjach przygotowanej do realizacji oferty;
  • teoretyczne i praktyczne wsparcie w realizacji zadań szkoły/placówki;
  • forma szkolenia (warsztaty, szkolenie rady pedagogicznej, kurs doskonalący) dostosowana do potrzeb szkoły/placówki;
  • merytoryczna i organizacyjna opieka zespołu nauczycieli konsultantów zatrudnionych w LSCDN nad szkołą/placówką w obszarze doskonalenia zawodowego przez cały rok;
  • szkoła/placówka pokrywa tylko koszt delegacji prowadzącego zajęcia oraz materiałów dydaktycznych.

2. Realizacja oferty Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek powinna być poprzedzona podpisaniem odpowiedniej rocznej umowy pomiędzy dyrektorem LSCDN a dyrektorem szkoły/placówki, która z tej formy wspomagania chce skorzystać w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła/placówka zawierająca umowę może wskazać obszar szkoleniowy z podanej poniżej listy lub zaproponować inny. 

3. Dyrektorzy szkół/placówek zainteresowani ofertą Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek wypełniają deklarację (wzór nr 1) i przesyłają ją faksem lub przesyłką pocztową na adres: 

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5,
20-111 Lublin

Lp. Tematyka/obszar
1. Realizacja i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole/placówce 
2. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego
3. Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodzie
4. Kompetencje kluczowe w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
5. Zastosowanie technologii informacyjnej w pracy szkoły/placówki
6. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi  
7. Ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna pracy szkoły/placówki
8. Metody i techniki aktywizujące proces uczenia się

Pliki do pobrania

Opcje strony