Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

VIII Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "Czytanie jest przygodą"

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz dzieci 5 i 6 lat z przedszkoli do udziału w konkursie.
Termin składania prac: 8 marca 2024 r.

Pod Patronatem Honorowym

Pani Moniki Horny-Cieślak, Rzecznika Praw Dziecka
Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin
Pana Dariusza Skórczewskiego, Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych KUL
Pani Alicji Snoch-Pawłowskiej, Dziekana Wydziału Artystycznego UMCS
Pani Barbary Hlibowickiej-Węglarz, Dziekana Wydziału Filologicznego UMCS
Pana Sebastiana Płonki, p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty
Pana Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Michała Murzyna, Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Pani Aleksandry Stachniak, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

 

Regulamin

Uczestnicy:

 • konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5 i 6 lat z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z kl. I - VIII

Cele konkursu:

 • zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył dla dzieci,
 • poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich,
 • rozwijanie talentów literackich i plastycznych,
 • popularyzacja czytelnictwa.

Tematy prac konkursowych:

 1. Kategoria literacka:

1) Napisz opowiadanie o twoim spotkaniu z wybranym bohaterem książki Kornela Makuszyńskiego. Puentą uczyń słowa autora „Przywykliśmy szukać daleko na widnokręgu tego, co leży u naszych stóp”.
2) Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: "Talentu nie można kupić za wszystko złoto świata." W swojej pracy odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu Kornela Makuszyńskiego.
3) Wyobraź sobie, że zostajesz reżyserem. Który utwór Kornela Makuszyńskiego chciałbyś zekranizować i dlaczego?

 2. Kategoria plastyczna:

1) Ilustracja do wybranego utworu Kornela Makuszyńskiego.

Kryteria oceny prac:

 • samodzielność,
 • twórcza realizacja wybranego tematu,
 • wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu,
 • poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna w kategorii literackiej,
 • walory artystyczne.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Powołane przez organizatorów konkursu jury, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny prac oraz nadanym na czas trwania konkursu upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych, wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach:
  Kategoria plastyczna- przedszkola 5 i 6 lat oraz klasy I-III,
  Kategoria literacka -klasy IV-VIII.
 • Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne w wybranej technice (rysunek ołówkiem, rysunek kredkami, pastel, malarstwo, kolaż, komiks). Praca plastyczna w formie płaskiej powinna mieć format A3. Nie będą oceniane prace wyklejane: ziarnami, plasteliną, bibułą, watą itp. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego zapakowania nie będą brane pod uwagę.
 • Szkoła może przesłać dowolną ilość prac, które winny być dostarczone w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (prace literackie) na adres czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu
 • Każdy uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie.
 • Do pracy każdego z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia (Załącznik nr 1) oraz Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i przetwarzanie i publikację danych osobowych (Załącznik nr 2) oraz metryczkę do pracy plastycznej (Załącznik nr 3) – według zamieszczonych wzorów.
 • Zgoda na publikację danych osobowych może być w każdym czasie cofnięta. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie informacji listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie, ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin lub drogą elektroniczną na adres czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu
 • Prace literackie powinny być napisane komputerowo (marginesy 1,5 cm, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy miedzy wierszami – interlinia – 1,5), w objętości do 4 stron A4.
 • Prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.
 • Prace należy dostarczyć do dnia 8 marca 2024r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Ireny Kosmowskiej 3, 20-815 Lublin
z dopiskiem KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY

 

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatorów.
 • Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 19 kwietnia 2024 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.
 • O szczegółach uroczystości laureaci i przygotowujący ich nauczyciele zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i elektroniczną.
 • Adres e-mail do organizatorów konkursu: czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu Telefon do szkoły: 81 741 89 06.
 • We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do organizatorów konkursu.
 • Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatorów.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

w załączniku:

 • Regulamin konkursu
 • Klauzula informacyjna
 • Karta zgłoszenia
 • Oświadczenia przedstawiciela ustawowego
 • Metryczka pracy plastycznej

 

Opcje strony

do góry