Centrum LSCDN

Konkursy pozostałe

30 Ogólnopolski Konkurs na opowiadania o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski już po raz trzydziesty organizuje Ogólnopolski Konkurs na opowiadania olimpijskie im. Jana Parandowskiego, którego głównym celem jest poszerzenie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie idei olimpijskiej i zachowań fair play. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i objęty został honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie i przesłanie opowiadania o tematyce olimpijskiej do 26 marca br.

Konkursowe opowiadanie powinno na pierwszej stronie zawierać: tytuł, imię i nazwisko Autora, klasę, adres (z kodem pocztowym) i numerem telefonu szkoły (z numerem kierunkowym) oraz imię i nazwisko Opiekuna Naukowego.

Opowiadanie powinno dotyczyć przynajmniej jednej z poniższych kwestii: a) własnego doświadczenia sportowego, b) fabularyzacji losów wielkich zwycięzców lub przegranych, c) zasady fair play i szacunku dla innych, d) radości z wysiłku i zwycięstwa nad sobą, e) równowagi między ciałem a umysłem, f) tradycji sportowych w rodzinie.

Opowiadanie, bez strony tytułowej, nie może przekraczać 6 stron tekstu – należy zastosować czcionkę Times New Roman 12 pkt., odstęp między wierszami tekstu 1,5.

Opowiadanie powinno być zgodne z Kartą Olimpijską oraz Statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które dostępne są na stronie www.olimpijski.pl

Opiekun Naukowy dba, by Opowiadanie spełniało powyższe wymogi, było poprawne stylistycznie i nie zawierało błędów językowych.

Autorzy składają opowiadania w szkołach, w ustalonych przez nie terminach, c) każda szkoła, według ustalonych przez siebie kryteriów, dokona wyboru: – 3 (trzech) najlepszych Opowiadań w przypadku klas IV-VI szkół podstawowych, – 3 (trzech) najlepszych Opowiadań w przypadku klas VII i VIII szkół podstawowych.         

     

Szkoły powinny przesłać wybrane Opowiadania pocztą elektroniczną w formie osobnych plików MS Word pod adres: opowiadania2020@pkol.pl w tytule umieszczając: "30. Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego”.

Opowiadania należy dostarczyć do dnia 26 marca 2020 r. Opowiadania doręczone po tej dacie nie będą brały udziału w Konkursie.

Info KO w Lublinie   PKOl

Opcje strony

do góry