Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 14.09.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Program „Lekcje z twórcą ludowym"

Program dla szkół z obszarów wiejskich oraz polskich twórców ludowych – mistrzów wyróżniających się dorobkiem artystycznym i chcących dzielić się swoją wiedzą oraz umiejętnościami z młodym pokoleniem.Głównym zadaniem programu jest pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji. Ważnym celem inicjatywy jest także zapewnienie ciągłości autentycznej twórczości ludowej kultywowanej przez twórców z terenu całej Polski, wszystkich regionów i grup etnograficznych oraz kulturowych, możliwie wszystkich dziedzin i specjalności, mniejszości narodowych i etnicznych. Program zakłada przywrócenie zarówno twórcy ludowemu, twórczości ludowej, jak i bezpośredniemu przekazowi tradycji należytego miejsca w polskiej kulturze narodowej i w polskim systemie wartości.

Najważniejsze cele przedsięwzięcia:

  • wzrost zaangażowania placówek oświatowych na obszarach wiejskich, twórców ludowych, nauczycieli i uczniów w proces międzypokoleniowego przekazu tradycji wewnątrz wspólnoty lokalnej,
  • wzrost świadomości społecznej w zakresie wartości kultury lokalnej, tradycji i twórczości ludowej przez działania upowszechniające wiedzę na ich temat,
  • wzmocnienie wiodącej roli twórcy ludowego w przekazie tradycyjnej wiedzy i umiejętności wewnątrz własnej społeczności lokalnej,
  • wzmocnienie procesu międzypokoleniowego przekazu tradycji wewnątrz wspólnoty lokalnej,
  • wzmocnienie przekazu bezpośredniego tradycyjnych umiejętności artystycznych, rzemieślniczych i rękodzielniczych,
  • wzmocnienie i ratowanie lokalnego dziedzictwa i tradycji ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności zagrożonych zanikiem,
  • stworzenie warunków do zapewnienia ciągłości tradycyjnej twórczości ludowej w środowisku lokalnym,
  • wzrost świadomości i wiedzy młodego pokolenia na temat wartości kultury tradycyjnej,
  • zwiększenie poczucia dumy młodego pokolenia z własnego lokalnego dziedzictwa kultury tradycyjnej.

Program skierowany jest wyłącznie do szkół z obszarów wiejskich.
Zadaniem uczestników będzie realizacja zajęć lekcyjnych z udziałem twórcy ludowego.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Czas realizacji projektów: listopad 2023 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń do programu mija 24 września 2023 r.

Zgłoszenia można przesyłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W pierwszym przypadku formularz należy wysłać na adres: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa.

Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszenia można również wysłać (w jednym pliku) na adres: lekcjeztworca@nikidw.edu.pl.

Więcej info: MEiN  

Opcje strony

do góry