Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 30.05.2022
Autor: LSCDN

Edukacja włączająca: nowa jakość w edukacji - MEiN

Relacjonowaliśmy debatę o edukacji właczającej zorganizowanej przez redakcję "Rzeczpospolitej" z udziałem Marzeny Machałek, podsekretarza stanu w Ministerstwei Edukacj i Nauki. Zamieszczamy informację MEiN o działaniach i planach Ministerstwa na rzecz rozwoju edukacji włączającej w systemie oświaty.

Głównym przedmiotem debaty "Rzeczpospolitej" z udziałem minister Marzeny Machałek były zagadnienia związane z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Omawiane były planowane zmiany i działania już realizowane.

Rozmawiano o nowych standardach wczesnej pomocy dziecku i rodzinie, sposobie oceny potrzeb oraz konieczności przygotowania środowiska szkolnego do pracy ze zróżnicowanym zespołem. Są już materiały edukacyjne, uruchomione kierunki studiów podyplomowych finansowane przez MEiN.

               

Od września w budżecie państwa zapewniono środki na zatrudnianie w szkołach nauczycieli - specjalistów, psychologów, pedagogów i logopedów. Co istotne od marca br. są dostępne środki finansowe na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów.

Na pierwszy etap standaryzacji zatrudniania nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 520 mln zł. Ponadto od 1 marca w szkołach realizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Na ten cel MEiN przekazało 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudniania specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane stopniowo, do 1 września 2024 r. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby dzieci w szkole lub placówce.

Dzięki wprowadzonym zmianom możliwy będzie wzrost liczby specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych:

od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. –  z 22 tys. do 38 tys.,

od 1 września 2024 r. – do 51 tys.

Proponowane zmiany przygotowywane są we współpracy z ekspertami i specjalistami mają na celu zwiększenie szans każdego dziecka w edukacji.

Wybrane działania na rzecz edukacji wysokiej jakości dla wszystkich:

szkolenia nauczycieli, specjalistów, organów prowadzących – docelowo 28 tys. osób – kwota 52 mln zł,

materiały metodyczne dla nauczycieli – do końca czerwca 2022 r.,

działania pilotażowe (asystent ucznia, specjalistyczne centra, ocena funkcjonalna) na łączną kwotę 111,3 mln zł,

23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

Łączna wartość środków Unii Europejskiej i budżetu państwa przeznaczona poza subwencją oświatową na ten cel to 219 mln zł. W nowej perspektywie finansowej UE zaplanowano 0,5 mld zł.

Więcej info: MEiN

Opcje strony

do góry