Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 06.05.2022
Autor: Dariusz Kiszczak

Czy czeka nas przełom w leczeniu padaczki? - UMCS

Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z prof. dr. hab. Piotrem Wlaziem, kierownikiem Katedry Fizjologii Zwierząt i Farmakologii UMCS na temat badań naukowych w zakresie skutecznych metod leczenia padaczki. Rozmawiała Magdalena Cichocka.

Padaczka jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń neurologicznych. Szacuje się, że cierpi na nią aż 1% populacji ludzkiej. Niestety, patomechanizm tej choroby jest wieloczynnikowy i niejasny, a leczenie obarczone wieloma problemami, co stwarza potrzebę dalszych badań.

Jaki jest cel badań? Czy mogą one przynieść przełomowe rozwiązania w leczeniu padaczki?

Głównym celem doświadczeń prowadzonych w ramach projektu będzie ocena wpływu SSR 504734 na pobudliwość drgawkową w różnych modelach drgawek, a także w modelu padaczki płata skroniowego, która jest jednym z najczęściej występujących rodzajów padaczki ogniskowej u dorosłych i która często jest oporna na farmakoterapię. Zbadamy ponadto ewentualną zdolność tego związku do hamowania procesu epileptogenezy, czyli zmian przekształcających prawidłowo funkcjonujący mózg w mózg generujący napady padaczkowe. Jest to niezwykle ważne, ponieważ obecnie stosowane leki przeciwdrgawkowe działają tylko objawowo, czyli znoszą całkowicie lub ograniczają liczbę napadów, ale nie zapobiegają rozwojowi padaczki. Ocenimy również wpływ SSR 504734 na często współtowarzyszące osobom chorym na padaczkę zaburzenia psychiczne (np. stany lękowe) i zaburzenia funkcji poznawczych.

Aby lepiej przyjrzeć się mechanizmowi działania badanego związku, przeprowadzone zostaną badania biochemiczne i molekularne. Warto tutaj wspomnieć, że badania molekularne obejmą m.in. ocenę zmian epigenetycznych u zwierząt z padaczką.

Kolejnym celem projektu jest sprawdzenie wpływu blokady transportera glicyny typu 1 za pomocą SSR 504734 na aktywność kilku powszechnie stosowanych leków przeciwdrgawkowych u myszy. Te badania są ważne ze względu na fakt, że leczenie padaczki często ma charakter politerapii, tzn. konieczne jest stosowanie kilku leków przeciwdrgawkowych jednocześnie. Zbadanie interakcji między SSR 504734 a innymi lekami pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy SSR 504734 może być rozważany jako terapia dodana do niektórych leków przeciwdrgawkowych.

Odpowiedź na pytanie, czy wyniki przeprowadzonych badań mogą przynieść przełomowe rozwiązania w leczeniu padaczki, jest trudna. Oczywiście mam nadzieję, że w dalszej perspektywie tak się stanie. Omawiany projekt badawczy wynika z potrzeby poszukiwania nowych, bardziej skutecznych strategii leczenia padaczki, a także z konieczności lepszego poznania mechanizmów leżących u podstaw powstawania tej choroby.

Pełna treść wywiadu na stronie UMCS

Opcje strony

do góry