Centrum LSCDN

Informacje dla dyrektorów

Data publikacji: 01.09.2022
Autor: Ryszard Wolanin

Ważne terminy dla dyrektora szkoły - wrzesień 2022

DATA, ZADANIE

PODSTAWA PRAWNA

1 września

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.11.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

2 września

Wysłanie potwierdzeń o przyjęciu uczniów z innych obwodów - dyrektor szkoły i przedszkola

Założenie dokumentacji przebiegu nauczania dla uczniów klas pierwszych

 

Podstawa prawna:

- art. 36 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

- § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

9 września

Termin upływa 10.09.

Zapisanie na informatycznym nośniku danych stanowiących dziennik elektroniczny, według stanu na dzień zakończenia roku szkolnego lub na dzień zakończenia semestru (w przypadku szkół policealnych)

 

Podstawa prawna:

- § 22 rozporządzenia MEN z dnia 25.08.2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

wrzesień

Termin ustala dyrektor szkoły

Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (od 1.03.2022 r. do 20.12.2022 r.)

 

Podstawa prawna:

- § 10o - § 10w rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

15 września

Plan nadzoru pedagogicznego - opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej – przez dyrektora szkoły i przedszkola

 

Podstawa prawna:

- § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.08.2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

30 września

Złożenie pisemnej deklaracji przez rodziców uczniów w sprawie przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty

Złożenie przez uczniów wstępnej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego

 

Podstawa prawna:

- § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

30 września

Uchwalenie przez radę rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki

 

Podstawa prawna:

- art. 26 ust. 1 w zw. z art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

30 września

Zgłoszenie okręgowej komisji egzaminacyjnej szkoły, w której po raz pierwszy ma być przeprowadzony egzamin ósmoklasisty

 

Podstawa prawna:

- § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 2.08.2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

30 września

Ustalenie terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Podstawa prawna:

- § 5 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 20.11.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 

 

Opcje strony

do góry