Centrum LSCDN

Informacje dla dyrektorów

Data publikacji: 09.01.2022
Autor: Ryszard Wolanin

Ważne terminy dla dyrektora szkoły - styczeń 2022

DATA, ZADANIE

PODSTAWA PRAWNA

10 stycznia

Zadania związane z przekazywaniem danych do bazy SIO.

- § 31 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z 28.08.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz.U.2019.1663 z dnia 2019.08.30).

11 stycznia (termin ustala dyrektor szkoły)

Zwołanie zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji śródrocznej

- art. 69 ust. 4-6 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17)

22 stycznia (zgodnie z terminarzem)

Sporządzenie wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną i przekazanie ich w trybie określonym przez organy uprawnione do występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych i resortowych

- § 2-7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.12.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U.2004.277.2743 z dnia 2004.12.29 ze zm.),

Styczeń (termin ustala dyrektor szkoły)

Realizacja obowiązków wynikających z przepisów BHP (np. aktualizacja planu szkoleń BHP, przygotowanie odzieży roboczej lub ekwiwalentu pieniężnego)

Obowiązki dyrektora związane z działalnością zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przygotowanie projektu planu finansowego ZFŚS).

Realizacja obowiązków związanych z oceną pracowników samorządowych (w miarę potrzeb)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1604),

- wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020 r.,

-rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180 poz. 1860 ze zm.);

- ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1070),

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2009 r. nr 43 poz. 349);

- ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282), ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)

28 stycznia

Zakończenie zajęć w branżowych szkołach I stopnia, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych oraz we wszystkich typach szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczęły się w pierwszym powszednim dniu lutego

- § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11.08.2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017.1603 z dnia 2017.08.28 ze zm.)

31 stycznia

Realizacja obowiązków związanych
z przygotowaniem do przeprowadzenia rekrutacji.

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1737)

Przełom stycznia i lutego

(termin ustala dyrektor szkoły)

Przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

- art. 69 ust. 7 ustawy z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17)

 

Opcje strony

do góry