Centrum LSCDN

Informacje dla dyrektorów

Data publikacji: 09.08.2021
Autor:

Ważne terminy dla dyrektora szkoły - sierpień 2021

DATA, ZADANIE

PODSTAWA PRAWNA

1 – 15 sierpień

Termin ustala dyrektor szkoły

Rozpatrzenie wniosków rodziców o wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły

Podstawa prawna:

- art. 36 ust. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Podjęcie decyzji dotyczącej odmowy lub zgody na indywidualny program albo tok nauczania

Podstawa prawna:

- art. 115 ust. 1 lub 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Ustalenie warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki w porozumieniu z organem prowadzącym

Podstawa prawna:

- art. 106 ust. 3 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Przegląd akt osobowych i ustalenie nowych zaszeregowań nauczycieli w zależności od kwalifikacji, stopnia awansu zawodowego, okresu pracy itp.

Podstawa prawna:

- art. 30 ust. 2 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z art. 68 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Skierowanie nauczycieli i pracowników na obowiązkowe badania okresowe

Podstawa prawna:

- art. 211 pkt 5 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy , art. 68 ust. 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Zapewnienie bezpiecznych warunków wykorzystania substancji chemicznych i ich mieszanin zgromadzonych w szkole nauczycielom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji i mieszanin

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z 11.06.2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie w związku z § 29 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Po 15 sierpnia

Wystąpienie do kuratora oświaty o zgodę na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć

Podstawa prawna:

- art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)

Po 20 sierpnia

Szkolenie BHP dla pracowników szkoły

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokonanie przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku, ocena szkoły pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Przekazanie do organu prowadzącego protokołu przeglądu BHP przed rozpoczęciem roku higienicznych warunków korzystania z tych obiektów-

Podstawa prawna:

- art. 62 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane ,

- art. 214 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy ,

- § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów poprawkowych (termin ustala dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich)

Podstawa prawna:

- § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Termin ustala dyrektor szkoły

Powiadomienie dyrektorów szkół podstawowych o przyjęciu do szkoły uczniów, którzy mieszkają w obwodzie innych szkół

Podstawa prawna:

- art. 36 ust. 13 i 14 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Zorganizowanie zebrania rady pedagogicznej w związku z organizacją nowego roku szkolnego 2021/2022.

Podstawa prawna:

- art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Podjęcie ostatecznej decyzji o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do 30.06 danego roku

Podstawa prawna:

- art. 9b ust. 3 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela

 

Opcje strony

do góry