Centrum LSCDN

Informacje dla dyrektorów

Data publikacji: 07.06.2021
Autor: Ryszard Wolanin

Ważne terminy dla dyrektora szkoły - czerwiec 2021

DATA, ZADANIE

PODSTAWA PRAWNA

1 – 16 czerwca

Egzamin maturalny – terminy dodatkowe

Podstawa prawna:

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1

7 czerwca

Przekazanie do bazy danych SIO danych, o których mowa w § 31 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

Podstawa prawna:

- § 31 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28.08.2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

czerwiec/lipiec/sierpień

Termin ustala dyrektor

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, który będzie obowiązywał w szkole w następnym roku szkolnym

Podstawa prawna:

- art. 22ab ust. 6 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty

11 czerwca

Działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły - giełda podręczników

Termin ustala dyrektor

Podstawa prawna:

- art. 22b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

15 czerwca

Przekazanie Ministrowi Edukacji Narodowej lub Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego bezpośrednio po zakończeniu eksperymentu pedagogicznego

 

Podstawa prawna:

- art. 45 ust. 13 i 15 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

Sprawozdanie składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, którzy dołączają swoją opinię.

15 czerwca

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Programu „Aktywna tablica”

Podstawa prawna:

- § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z 23.10.2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

16-21 czerwca

Dokonanie ocen dorobku zawodowego za okres stażu - w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Podstawa prawna:

- art. 9c ustawy z 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

Dokonanie ocen dorobku zawodowego za okres stażu:

- w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców,

- w przypadku nauczyciela mianowanego – po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

16-18 czerwca

Egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym

Podstawa prawna:

- Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku AKTUALIZACJA nr 1

18 czerwca

Zwołanie zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej

Termin ustala dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

- art. 69 ust. 4-6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

21 czerwca

Wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego

Termin ustala dyrektor

Podstawa prawna:

- art. 44l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

21 czerwca –

Wyznaczenie terminów egzaminu poprawkowego, powołanie komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy

Termin ustala dyrektor szkoły.

Podstawa prawna:

- § 16 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

21 czerwca

Końcowy termin składania wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

- § 11baa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11.03.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

22 czerwca

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

Podstawa prawna:

- art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

23 czerwca

Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola.

Podstawa prawna:

- art. 9g ust. 1 w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela

25 czerwca

Złożenie informacji do organu prowadzącego o organizacji zajęć wspomagających w szkole zaplanowanych do realizacji od 2 września 2021 r. do 22 grudnia 2021r.

Podstawa prawna:

- § 10j ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

25 czerwca –

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

25 czerwca –

Zebranie plenarne rady pedagogicznej - wnioski z działalności dyrektora szkoły i przedszkola, ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Termin ustala dyrektor szkoły i przedszkola.

Podstawa prawna:

- art. 69 ust. 4-6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe

 

Opcje strony

do góry