Centrum LSCDN

Informacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Zespół ds. informacji pedagogicznej, wydawnictw, diagnozy i analizy LSCDN

Zadania zespołu:

 • organizacja informacji pedagogicznej w Centrum we wszystkich jej aspektach,
 • ustawiczne doskonalenie organizacji pracy zespołu;
 • stosowanie różnych procedur badania jakości pracy LSCDN;
 • stwarzanie możliwości podnoszenia kwalifikacji członków zespołu i wspieranie rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej;
 • dbanie o rozwój i modernizację bazy dydaktycznej LSCD;
 • wzbogacanie wyposażenia służącego obiegowi informacji;
 • wspomaganie doradców i rozwijanie kompetencji doradców metodycznych zgodnie z ich potrzebami i wykonywanymi zadaniami;
 • współdziałanie z innymi zespołami zadaniowymi we wdrażaniu systemu kształcenia na odległość.

Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie informacji pedagogicznej:

 • przekazywanie informacji o prowadzonych przez LSCDN w Lublinie formach kształcenia i doskonalenia nauczycieli;
 • gromadzenie, opracowywanie i katalogowanie wydawnictw LSCDN w Lublinie;
 • gromadzenie wydawnictw metodycznych i upowszechnianie ich wśród nauczycieli konsultantów;
 • tworzenie i uaktualnianie danych w bazie dydaktycznej LSCDN w Lublinie;
 • gromadzenie informacji o szkołach i placówkach oświatowych.

Pomoc doradcom metodycznym w zakresie organizacji:

 • doradztwa metodycznego i merytorycznego,
 • dyżurów i konsultacji metodycznych,
 • konferencji i warsztatów.

Udostępnianie:

 • aktualnych programów nauczania,
 • wykazów podręczników,
 • informacji o innowacjach pedagogicznych,
 • harmonogramów konferencji,
 • informatorów LSCDN o formach doskonalenia i dokształcania zawodowego,
 • informacji o konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • publikacji LSCDN w Lublinie,
 • kwartalnika (lub dwumiesięcznika) LSCDN „Ad rem”,
 • katalogu publikacji i pakietów multimedialnych placówek doskonalenia nauczycieli,
 • czasopism i biuletynów innych ośrodków,
 • wydawnictw metodycznych innych ośrodków,
 • nowości wydawniczych poszczególnych wydawnictw,
 • konspektów zajęć z różnych przedmiotów.

Opcje strony

do góry