Spotkania doradców z nauczycielami
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
wyszukaj szkolenia
Możesz skorzystać też z opcji:
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Spotkania doradców z nauczycielamiData spotkania (dd-mm-yyyy)

Ilość rekordów w bazie

28
Programowanie w języku Python - wykład w ramach spotkań sieci Akademia Nauczyciela – "z ICT za pan brat”
Spotkanie prowadzi dr Tomasz Cieplak, Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele szkół podstawowych

Turska-Paprzycka Barbara
Dębska Ewa
Jarmuł Bożena

Technika
Informatyka i Informatyczne przedmioty zawodowe

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
ul. Długa 6
http://zsen.lublin.pl/maps/

30.11.2017
godz. 16:15-17:45

Uwagi:

Wykład wprowadzający w tajniki programowania w języku Python.
Warsztaty programowania w języku Python, dla zainteresowanych tematyką nauczycieli odbędą się w Zespole Szkól Energetycznych w Lublinie dnia 7.12.2017 godz. 15:45 - 18:00.
Pan dr Tomasz Cieplak, jest pasjonatem języka Python, aktywnym członkiem Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona propagującym programowanie w tym języku w kraju i za granicą.
Osoby zainteresowane udziałem proszę o potwierdzenie obecności w wykładzie na adres bjarmul@o2.pl
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszę o potwierdzenie udziału również na adres e-mail bjarmul@o2.pl - liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.
W informacji e-mail proszę podać imię nazwisko i nazwę szkoły. Zwrotnym e-mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału.

Programowanie w języku Phyton - warsztaty w ramach spotkań sieci Akademia Nauczyciela – "z ICT za pan brat”
Spotkanie prowadzi dr Tomasz Cieplak, Politechnika Lubelska, Wydziai Zarządzania
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
Nauczyciele gimnazjów

Jarmuł Bożena
Dębska Ewa
Turska-Paprzycka Barbara

Informatyka i Informatyczne przedmioty zawodowe
Technika

Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
ul. Długa 6
http://zsen.lublin.pl/maps/

07.12.2017
godz. 15:45 - 18:00

Uwagi:

Warsztaty programowania w języku Python.
Warsztaty prowadzi Pan dr Tomasz Cieplak, pasjonat języka Python, aktywny członek Stowarzyszenia Polska Grupa Użytkowników Pythona propagującym programowanie w tym języku w kraju i za granicą.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail bjarmul@o2.pl /liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona/
W informacji e-mail proszę podać imię nazwisko i nazwę szkoły. Zwrotnym e-mailem otrzymają Państwo potwierdzenie udziału.
Wykład wprowadzający w tajniki programowania w języku Python, odbędzie się 30.11.2017 godz. 16:15-17:45 w Zespole Szkól Energetycznych w Lublinie.
Osoby zainteresowane udziałem proszę również o potwierdzenie obecności w wykładzie na adres bjarmul@o2.pl

I Miejski konkurs patriotyczny szkół ponadpodstawowych, burs i internatów miasta Lublin z okazji Roku Marszałka Józefa Piłsudskiego „Ojczyźnie śpiewać chcemy”
Spotkanie prowadzi Bursa Szkolna Nr 1
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele/wychowawcy placówek oświatowo-wychowawczych

Bodo Wiesław

Historia
Język polski
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wiedza o kulturze
Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie
ul. Ks. J. Popiełuszki 7
Organizator:
  Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie
  Zarząd Wojewódzki LOK w Lublinie

29.11.2017
godz. 10.00

Uwagi:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Lublin


§ 1
Cele konkursu
1. Promowanie talentów, zdolności i umiejętności muzycznych młodzieży.
2. Pobudzanie aktywności artystycznej.
3. Rozwijanie postawy patriotycznej wśród młodzieży.
4. Promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
5. Rozwijanie zainteresowań młodzieży historią Polski, a szczególnie postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego.
6. Integracja młodzieży lubelskich szkół i placówek.

§ 2
Konkurs odbędzie się w świetlicy Bursy Szkolnej Nr 1 - 29.11.2017 r. (środa)

§ 3
Założenia programowo-organizacyjne
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wychowanków burs i internatów miasta Lublin, którzy chcą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania i talenty muzyczne.
2. Do udziału zaproszeni są wykonawcy indywidualni i grupy muzyczne reprezentujące szkoły ponadpodstawowe oraz bursy i internaty miasta Lublin.
3. Swój talent wychowankowie mogą przedstawić w prezentacji scenicznej w różnych formach: śpiew, gra na instrumentach akustycznych.
4. Szkoły ponadpodstawowe, bursy/internaty przedstawiają jednego lub dwóch wykonawców, bądź grupy wykonawców.
5. Wykonawcy prezentują po 2 utwory.
6. W przypadku dużej liczby wykonawców, organizator w uzgodnieniu z Jury może podjąć decyzję o prezentacji 1 utworu przez każdego wykonawcę.
7. Wykonawcy występują według kolejności ustalonej przez organizatora.
8. Organizator zapewnia warunki sceniczne: organy i sprzęt nagłaśniający, mikrofony Nagłośniony będzie tylko wokal.

9. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej w terminie do dnia 15. 11.2017 roku na adres:
Bursa Szkolna Nr1
ul. Popiełuszki 7
20 – 052 Lublin
tel./fax 081 53-305 – 30
e-mail: poczta@bs1.lublin.eu

Wojewódzka Konferencja Nauczycieli Biologii i Przyrody pod hasłem „Zainspirowany nauczyciel – zmotywowany uczeń.”
Spotkanie prowadzi dr hab. Joanna Mytnik, dr Wojciech Glac, Uniwersytet Gdański
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

Kasińska Alicja

Przyroda
Biologia

LSCDN
Dominikańska 5
Sala nr 6

30.11.2017
godz. 13:00 – 17.20

Uwagi:

Konferencja poświęcona innowacyjnym metodom wspierającym proces uczenia się oraz ich neurobiologicznym uwarunkowaniom.
Wymagana jest wcześniejsza rejestracja:
   • w systemie LSCDN na stronie: SZKOLENIE 583 (najbardziej pożądana)
   • lub wysyłając fax pod numer 81 53 446 34
Program konferencji i system rejestracji dostępny jest na stronie:
http://www.lscdn.pl

Spotkanie sieci - Nauczyciel wychowania fizycznego wychowawcą - Problemy dorastania dzieci i młodzieży - wykład.
Spotkanie prowadzi dr Ireneusz Siudem
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele szkół podstawowych

Papiernik Elżbieta

Wychowanie fizyczne

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie
ul. Rzeckiego 10

28.11.2017
godz. 17.00

Uwagi:

-
,,Józef Piłsudski - patriota, żołnierz, człowiek” - konkurs plastyczny
Spotkanie prowadzi Bursa Szkolna nr 2 w Lublinie
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele/wychowawcy placówek oświatowo-wychowawczych

Bodo Wiesław

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

IPN Lublin

08.12.2017
godz.

Uwagi:

Regulamin wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. ,,Józef Piłsudski- patriota, żołnierz, człowiek” pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk
Uczniowie szkół ponadpodstawowych Lublina i województwa lubelskiego oraz wychowankowie burs i internatów Lublina i województwa lubelskiego
Termin i miejsce nadsyłania prac:
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 10 listopada 2017 roku, na poniższy adres (z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY pt. ,,Józef Piłsudski, patriota, żołnierz, człowiek").
   Bursa Szkolna nr 2
   ul.Dolna Panny Marii 65
   20-010 Lublin
Osoby do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu: p. Renata Bielecka, p. Kinga Zabawska tel. 81 466 42 00, 539 867 809, e-mail: kzabawska@bs2.lublin.eu
Ogłoszenie wyników konkursu:
Jury konkursu wyłoni laureatów do 17 listopada 2017 roku. Wernisaż i podsumowanie konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 8 grudnia 2017 r w siedzibie IPN podczas głównych lubelskich uroczystości z okazji 150 lecia urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.
O dokładnym terminie i miejscu podsumowanie konkursu uczestników i ich opiekunów poinformujemy indywidualnie.
www.bs2.lublin.eu

III spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli: Szkoła kompetencji wychowawczych młodego nauczyciela. „Prawidłowe relacje interpersonalne warunkiem skutecznego wychowania"
Spotkanie prowadzi Magdalena Boroń, Barbara Boguta
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele szkół podstawowych
Wszyscy zainteresowani nauczyciele
Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele gimnazjów

Boguta Barbara
Boroń Magdalena

Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów
Pedagog szkolny
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

LSCDN
ul. Dominikańska 5

28.11.2017
godz. 16.30

Uwagi:

Temat spotkania:
„Prawidłowe relacje interpersonalne warunkiem skutecznego wychowania."
Zaproszony ekspert: Katarzyna Mazur – pedagog, psycholog, doktorantka na WSEI
    Koordynatorzy sieci:
    Barbara Boguta
    Magdalena Boroń

Incredibox - wykorzystanie w edukacji aplikacji rozwijających zainteresowania muzyczne oraz inwencję ucznia poprzez zabawę
Spotkanie prowadzi Zbigniew Wiertel
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele szkół podstawowych

Wiertel Zbigniew

Muzyka
Wiedza o kulturze

Szkoła Podstawowa nr 32 w Lublinie
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2
sala 18

28.11.2017
godz. 16:30

Uwagi:

Incredibox to aplikacja, dzięki której możemy stworzyć mix za pomocą własnego zespołu składającego się z beatboxerów. Doskonała zabawa dla wszystkich uczniów.
Proszę zabrać laptop.

Metoda projektów badawczych wg Lilian Katz
Spotkanie prowadzi mgr Dorota Putowska
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele przedszkoli

Rejmak-Konopska Anna

Wychowanie przedszkolne

Przedszkole nr 69
ul. Szmaragdowa 22

28.11.2017
godz. 16.30

Uwagi:

Uczestnictwo na zapis annakonopska111@wp.pl

Cyfrowa chmura – nowa przestrzeń dla pracy nauczyciela cz.1 – spotkanie w ramach sieci współpracy Dotrzymaj Kroku - Nowoczesne Technologie w Nauczaniu
Spotkanie prowadzi Jacek Daniel
Adresat Doradca Przedmiot Miejsce spotkania Data spotkania

Nauczyciele gimnazjów
Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych
Nauczyciele szkół podstawowych

Wójtowicz Bożena

Chemia

XXX LO
ul. Wajdeloty 12
sala C4

29.11.2017
godz. 15.30

Uwagi:

Ten cykl warsztatów jest dla Ciebie jeśli chcesz:
•zdobyć nowe umiejętności ICT
•przełamać rutynę
•uatrakcyjnić proces lekcyjny
•zaktywizować siebie i uczniów.

Zgłoszenia: bozena.wojtowicz@wp.pl